WOZ


Sinds 1995 geldt een landelijk systeem voor de waardering van onroerende zaken, de Wet waardering onroerende zaken (Wet WOZ). Op grond van de Wet WOZ worden alle onroerende zaken in Nederland jaarlijks gewaardeerd. Sinds de invoering van de Wet WOZ gaan Gemeenten, Waterschappen en het Rijk uit van dezelfde waarde van een onroerende zaak, de WOZ-waarde. De WOZ-waarde wordt gebruikt voor de belastingheffing door:
 • het Rijk, de Rijksbelastingdienst gebruikt de WOZ-waarde voor:
  • de inkomstenbelasting voor het eigenwoningforfait, de vermogensrendementsheffing voor woningen die "niet tot hoofdverblijf dienen" (= 2e woningen) en de afschrijving van bedrijfsgebouwen;
  • de vennootschapsbelasting voor de afschrijving van bedrijfsgebouwen andere heffingen;
  • voor andere belastingen, zoals de regulerende energiebelasting, maar is dit niet verplicht.
 • de Gemeenten gebruiken de WOZ-waarde voor:
  • de onroerende-zaakbelasting (OZB) die wordt geheven van de eigenaren van woningen en niet-woningen en van de gebruikers van niet-woningen. Gebruikers van woningen krijgen sinds 2006 geen aanslag OZB meer;
  • de rioolrechten.
 • de Waterschappen gebruiken de WOZ-waarde voor:
  • de heffing van de omslag gebouwd, geheven van eigenaren van gebouwde onroerende zaken. Op een enkele uitzondering na (bij kassen) is dat dezelfde onroerende zaak als voor de gemeentelijke onroerende-zaakbelastingen.


De WOZ-waarde op de WOZ-beschikking geldt voor één kalenderjaar. Vanaf 2007 wordt de waarde jaarlijks vastgesteld. Dat gebeurt naar een waardepeildatum die één jaar daarvoor ligt. Voor het kalenderjaar 2008 ontvangt u een nieuwe WOZ-beschikking waarin de waarde naar de waardepeildatum 1 januari 2007 is bepaald. De WOZ-waarde wordt voor 2009 dus vastgesteld naar het waardeniveau op 1 januari 2008.

Sinds 1 januari 2007 is de Wet Werken aan Winst in werking getreden met als doel de vennootschapsbelasting te verlagen. Om deze verlaging te financieren wordt vanaf 1 januari 2007 de mogelijkheid om af te schrijven op gebouwen sterk beperkt. Vanaf 2007 mogen ondernemers bij de berekening van de belastbare winst, op de boekwaarde van gebouwen niet verder afschrijven dan tot de bodemwaarde. Deze bodemwaarde is gekoppeld aan de WOZ-waarde. Bij verhuurde gebouwen is de bodemwaarde veelal gelijk aan 100% van de WOZ-waarde en bij gebouwen in eigen gebruik aan 50% van de WOZ-waarde. Er zijn echter verschillen in de wettelijke definities tussen de WOZ-waarde en de bodemwaarde, waardoor een juiste vaststelling van beide waarden van groot belang is.

Bent u het niet eens met de WOZ-waarde dan kunt u binnen 6 weken na dagtekening van de WOZ-beschikking bij de Gemeente bezwaar maken. U maakt dan automatisch bezwaar tegen de aanslag OZB. Uw bezwaarschrift moet u motiveren en het is aan te bevelen direct het taxatieverslag op te vragen. In het taxatieverslag staat de onderbouwing van de Gemeente. U kunt deze gegevens gebruiken voor uw bezwaarschrift. De Gemeente doet daarna een uitspraak op uw bezwaarschrift. Als u het niet eens bent met de uitspraak, dan kunt u binnen 6 weken na dagtekening van de uitspraak beroep aantekenen bij de Rechtbank. Als de Rechtbank het beroep afwijst kunt u hoger beroep bij het Gerechtshof instellen.

Wilt u sterk staan tijdens uw bezwaarprocedure dan weegt een taxatierapport van een WOZ-gecertificeerde taxateur in uw voordeel.
Taxaties & CO is uiteraard WOZ-gecertificeerd.
Taxaties & CO taxeert niet namens de Gemeente doch uitsluitend in opdracht van belanghebbenden.
Waardebegrippen & definities

WOZ-waarde.

Voor het bepalen van de WOZ-waarde wordt voor woningen en monumenten ingevolge de Monumentenwet 1988 de waarde in het economisch verkeer gehanteerd.

Voor het bepalen van de WOZ-waarde van de overige onroerende zaken wordt de waarde in het economisch verkeer of de gecorrigeerde vervangingswaarde gehanteerd. De hoogste van de twee waarden dient gebruikt te worden.

Een goede taxatie van uw onroerend goed is van groot belang.
Taxaties & CO beschikt over de kennis en ervaring om uw vastgoed op de juiste waarde te taxeren.
Waarde in het economisch verkeer.
De waarde die aan de onroerende zaak dient te worden toegekend, indien volle en onbezwaarde eigendom daarvan zou kunnen worden overgedragen en de verkrijger de onroerende zaak in de staat waarin het zich bevindt, onmiddellijk en in volle omvang in gebruik zou kunnen nemen. Wet WOZ, artikel 17 lid 2.
Toelichting:
Voor de bepaling van deze waarde wordt (fictief) uitgegaan dat een onroerend goed wordt aangeboden op de vrije markt, waarbij het onroerend goed geleverd wordt vrij van gebruik en huurrechten alsmede als staande op eigen grond. Er zijn verschillende methoden voor woningen en niet-woningen om tot deze waarde te komen.

Gecorrigeerde vervangingswaarde.
De waarde die gelijk staat aan het offer dat nodig is om een object weer in dezelfde staat als op de datum van de taxatie wordt aangetroffen aan te schaffen of te vervaardigen, gecorrigeerd met een afschrijving wegens technische en functionele veroudering en rekening houdend met de aard en bestemming van het object, waarbij de invloed van latere wijzigingen in aanmerking worden genomen.
Toelichting:
Bij de berekening van de gecorrigeerde vervangingswaarde wordt de waarde van de grond en de waarde van de opstallen afzonderlijk bepaald. Het begrip vervangingswaarde geeft aan dat wordt uitgegaan van de noodzakelijke investeringen voor de vervanging of nieuwbouw van het betreffende object. Voor deze vervanging is het noodzakelijk dat gekeken wordt naar de investeringen om grond op de betreffende locatie met de betreffende bestemming te verwerven en naar de kosten voor de bouw van de betreffende opstal.