Woningen


Er zijn verschillende momenten waarop een vaststelling van de waarde van uw woning noodzakelijk kan zijn.
  • U wilt uw woning verkopen en een reële opbrengst laten vaststellen.
  • Bij het verkrijgen, verhogen of oversluiten van een hypotheek.
  • Voor u een bod uitbrengt wilt u eerst weten of uw droomhuis het wel waard is.
  • U wilt uw woning voor een speciale prijs aan uw zoon of dochter verkopen doch wilt vooraf weten welke verkoopprijs acceptabel is voor de Belastingdienst.
  • Bij eigendomsoverdracht aan de erven.
  • In geval van toedeling bij een boedelscheiding.
In alle gevallen is de betrouwbaarheid en gedegenheid van groot belang temeer daar de waarde van uw woning van vele factoren afhankelijk is en met al deze factoren rekening gehouden dient te worden.

Taxeren is een vak en de keuze van de taxateur van groot belang. Taxaties & CO is een juiste keus.

Er worden nogal eens verschillende termen gebruikt waar het gaat om de waarde van uw woning, zoals taxatie, waardebepaling en keuring. Het gaat hier echter om drie verschillende begrippen die Taxaties & CO graag voor u toelicht.

Als u voornemens bent om een nieuwe woning te kopen en/of uw huidige woning te verkopen dan is het verstandig om de waarde van uw huidige koopwoning te weten. Zo verkrijgt u inzicht in de verwachtte opbrengst hetgeen een belangrijke rol kan spelen voor uw toekomstige plannen en de financiële onderbouwing daarvan. Taxaties & CO kan in dat geval een zgn. waardebepaling voor u opstellen. Dit is een verklaring waarin de belangrijkste gegevens van uw woning vermeld staan, waaronder het adres, type woning, kadastrale gegevens en de waardebepaling. Aangezien er geen uitgebreide recherche aan vooraf gaat en de inhoud van de verklaring zeer beperkt is, heeft deze waardebepaling niet dezelfde mogelijkheden als een taxatierapport. Indien u een hypotheek wenst te verkrijgen voldoet een waardebepaling niet maar heeft u een taxatierapport nodig.

Een taxatie wordt bij Taxaties & CO verricht door een gecertificeerd taxateur en geeft inzicht in de waarde van een huis. Bij de taxatie wordt rekening gehouden met de actuele marktsituatie, die voor een belangrijk deel de waarde bepaalt, maar ook andere zwaarwegende factoren spelen een belangrijke rol zoals de bouwkundige constructie, de staat van onderhoud en het materiaalgebruik. Verder zijn de indeling, voorzieningen, vloer- en grondoppervlak, de ligging en directe omgeving van groot belang. Maar ook het bestemmingsplan, de aanwezigheid van bodemverontreiniging of asbest en het doel van de taxatie zijn van invloed op het vaststellen van de waarde. Alle belangrijke informatie en natuurlijk de getaxeerde waarden worden door Taxaties & CO vastgelegd in een uitgebreid taxatierapport en voorzien van foto’s en andere van belang zijnde bijlagen. Het taxatierapport ontvangt u in tweevoud. De getaxeerde waarde is een goed uitgangspunt voor onderhandelingen rondom de (ver)koop van uw woning en kan als basis worden gebruikt voor het verkrijgen van een hypothecaire geldlening.

Ten behoeve van de waardering vormt Taxaties & CO zich slechts een globaal beeld van de onderhoudstoestand van het object als geheel op basis van een visuele –steekproefsgewijze- inspectie. Nadrukkelijk is geen sprake van een (bouwkundige) keuring. Een (bouwkundige) keuring gaat voornamelijk in op de staat van onderhoud van een woning en bepaalt geen waarde. Deze keuring wordt uitgevoerd door een extern bouwkundig bureau en geeft een beeld van de bouwkundige staat van uw woning en de onderhoudskosten die op de korte en lange termijn verwacht mogen worden.

Nadat een opdracht tot waardebepaling of taxatie is verstrekt neemt Taxaties & CO direct contact met u op voor het maken van een afspraak voor de opname van de woning. Om u goed van dienst te zijn, laat Taxaties & CO zich zo uitgebreid mogelijk door u informeren over uw redenen en plannen alsmede over de relevante informatie waarover uzelf beschikt. Vanzelfsprekend wordt ook de prijs van onze dienstverlening met u besproken. Al voor het bezoek en bezichtiging van de woning gaat Taxaties & CO voor u aan de slag met de recherche voor uw woning om de benodigde informatie te verkrijgen. Taxaties & CO zorgt er voor dat u binnen 5 werkdagen kunt beschikken over het taxatierapport.
Waardebegrippen & definities

Een goede taxatie van uw woning is van groot belang.
Taxaties & CO beschikt over de kennis en ervaring om uw woning op de juiste waarde te taxeren.
Onderhandse verkoopwaarde vrij van huur en gebruik
De prijs, die bij onderhandse verkoop bij aanbieding vrij van huur en gebruik en op de voor het onroerend meest geschikte wijze, na de beste voorbereiding, door de meest biedende gegadigde zou zijn besteed.
Toelichting:
Dit waardebegrip wordt gebruikt in alle gevallen dat een onroerend goed wordt aangeboden op de vrije markt, waarbij het onroerend goed geleverd wordt vrij van gebruik en huurrechten. Deze taxatie wordt uitgevoerd bij het kopen of verkopen van een woning. De makelaar bepaalt wat de hoogste waarde van de onroerende zaak is bij ongedwongen en goed voorbereide verkoop. Ook voor het aanvragen van de Nationale Hypotheek Garantie is deze waarde nodig.
Onderhandse verkoopwaarde in verhuurde staat
De prijs, die bij onderhandse verkoop bij aanbieding in verhuurde staat en op de voor het onroerend meest geschikte wijze, na de beste voorbereiding, door de meest biedende gegadigde, niet zijnde de huurder, zou zijn besteed.
Toelichting:
Dit waardebegrip wordt gebruikt in alle gevallen dat een onroerend goed wordt aangeboden op de vrije markt, waarbij het onroerend goed geheel of gedeeltelijk verhuurd geleverd wordt. Deze taxatie wordt uitgevoerd bij het kopen of verkopen van een of meer woningen die zijn verhuurd. De makelaar bepaalt wat de hoogste waarde van de onroerende zaak is bij ongedwongen en goed voorbereide verkoop, waarbij verkoop aan de huurder buiten beschouwing is gelaten. Voor de huurder ligt de waarde van de woning namelijk tussen de “onderhandse verkoopwaarde vrij van huur en gebruik” en de “onderhandse verkoopwaarde in verhuurde staat”, waarbij met name de individuele omstandigheden van huurder en verhuurder een grote rol meespelen.
Executiewaarde vrij van huur en gebruik
De prijs, die bij gedwongen openbare verkoop volgens plaatselijk gebruik bij aanbieding vrij van huur en gebruik, door de meest biedende gegadigde zou zijn besteed.
Toelichting:
Voor het verkrijgen van een hypotheek is vaststelling van de executiewaarde nodig omdat de woning als onderpand dient. De makelaar stelt dan de waarde vast die de woning in ieder geval zal opbrengen bij gedwongen verkoop. De 'executiewaarde vrij van huur en gebruik' geldt als er sprake is van een ontruimde aanbieding.
Executiewaarde bij eigen gebruik
De prijs, die bij gedwongen openbare verkoop volgens plaatselijk gebruik bij aanbieding vrij van huur en gebruik, door de meest biedende gegadigde zou zijn besteed, waarbij ervan uitgegaan is dat de koper met het proces verbaal van veiling ontruiming van het onroerend goed kan bewerkstelligen.
Toelichting:
Deze waarde wordt eveneens gebruikt bij een taxatie ten behoeve van een nog te verstrekken financiering. Er wordt van uitgegaan dat de koper zelf moet zorgdragen voor ontruiming van de onroerende zaak op basis van wettelijke gronden.
Executiewaarde in verhuurde staat
De prijs, die bij gedwongen openbare verkoop volgens plaatselijk gebruik bij aanbieding in verhuurde staat (met door de geldgever gegeven toestemming), door de meest biedende gegadigde zou zijn besteed.
Toelichting:
Deze waarde wordt eveneens gebruikt bij een taxatie ten behoeve van een nog te verstrekken financiering. De makelaar stelt dan de waarde vast die de woning in ieder geval zal opbrengen bij gedwongen verkoop. De 'executiewaarde in verhuurde staat' geldt als er sprake is van een gehele of gedeeltelijke verhuring. De hypotheekhouder (geldverstrekker) is op de hoogte van de verhuur van de woning en/of heeft hiertoe toestemming verleend.