Algemene Voorwaarden

 1.
Taxaties & CO is een eenmanszaak.

 2.
Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle opdrachten, tenzij voorafgaande aan de totstandkoming van een opdracht schriftelijk anders is overeengekomen. Toepasselijkheid van door de opdrachtgever gehanteerde Algemene Voorwaarden wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen. Deze Algemene Voorwaarden zijn tevens van toepassing op aanvullende opdrachten en vervolgopdrachten.

 3.
Alle opdrachten worden geacht uitsluitend te zijn verstrekt aan en aanvaard door Taxaties & CO, ook indien het de uitdrukkelijke of stilzwijgende bedoeling is dat een opdracht door een bepaalde persoon zal worden uitgevoerd. De werking van artikel 7:404 van het Burgerlijk Wetboek, dat voor het laatstgenoemde geval een regeling geeft en de werking van artikel 7:407 lid 2 van het Burgerlijk Wetboek, dat een hoofdelijke aansprakelijkheid vestigt voor de gevallen waarin aan twee of meer personen een opdracht is gegeven, wordt uitgesloten.

 4.
Een overeenkomst tussen Taxaties & CO en haar opdrachtgever komt tot stand door schriftelijke bevestiging daarvan door Taxaties & CO. Op elke overeenkomst waarbij Taxaties & CO partij is, zijn deze Algemene Voorwaarden van toepassing.

 5.
Iedere aansprakelijkheid is beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval door de beroepsaansprakelijk-heidsverzekering van Taxaties & CO wordt uitbetaald, vermeerderd met het bedrag van het onder de verzekering toepasselijke eigen risico dat volgens de polisvoorwaarden door Taxaties & CO wordt gedragen. Taxaties & CO is niet aansprakelijk voor schade die het gevolg is van tekortkomingen van derden.

 6.
Taxaties & CO zal bij het inschakelen van niet tot haar organisatie behorende derden de nodige zorgvuldigheid in acht nemen en zal bij de selectie van deze derden zoveel mogelijk tevoren overleggen met de opdrachtgever. Iedere aansprakelijkheid van Taxaties & CO voor tekortkomingen van deze derden is uitgesloten.

 7.
De uitvoering van de aan Taxaties & CO verstrekte opdracht geschiedt uitsluitend ten behoeve van de opdracht-gever. Derden kunnen aan de inhoud van de door Taxaties & CO verrichte werkzaamheden geen rechten ontlenen.

 8.
Voor de uitvoering van een opdracht is de opdrachtgever aan Taxaties & CO het honorarium, vermeerderd met verschotten, kantoorkosten en omzetbelasting verschuldigd. Verrichte werkzaamheden kunnen, indien de uitvoering van de opdracht zich uitstrekt over een periode langer dan vier weken, tussentijds in rekening worden gebracht.

 9.
Betaling van declaraties dient te geschieden binnen de op de declaratie genoemde termijn of, bij gebreke van een dergelijke termijn, binnen veertien dagen na factuurdatum. Indien betaling niet binnen de geldende termijn is ontvangen wordt de opdrachtgever geacht zonder nadere ingebrekestelling in verzuim te zijn en is een vertragings-rente gelijk aan de geldende wettelijke rente verschuldigd. Indien Taxaties & CO invorderingsmaatregelen treft tegen de opdrachtgever die in verzuim is, komen de invorderingskosten die gesteld worden op 10% van de hoofdsom met een minimum van 150,00, zulks vermeerderd met de verschotten, ten laste van de opdrachtgever.

 10.
Taxaties & CO is gerechtigd van de opdrachtgever de betaling van een voorschot te verlangen voorafgaand aan de uitvoering van een opdracht. Een ontvangen voorschot wordt verrekend met de einddeclaratie in het kader van de opdracht.

 11.
Het intrekken of teruggeven van een opdracht dient schriftelijk te geschieden. Bij intrekking van een opdracht voordat deze is uitgevoerd, is de opdrachtgever voor de reeds verrichte werkzaamheden aan Taxaties & CO een honorarium verschuldigd. Indien over de hoogte van dit honorarium geen afspraken zijn gemaakt, dient deze naar redelijkheid te worden vastgesteld.

 12.
Deze Algemene Voorwaarden zijn tevens bedongen ten behoeve van de aan Taxaties & CO verbonden (rechts)personen en de voor Taxaties & CO werkzame personen.

 13.
Deze Algemene Voorwaarden en alle overeenkomsten waarop deze van toepassing zijn, zijn onderworpen aan Nederlands recht. Geschillen zullen uitsluitend worden beslecht door de bevoegde Nederlandse rechter te Amsterdam.

 14.
De Nederlandse tekst van deze Algemene Voorwaarden prevaleert boven een vertaling daarvan.

Gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel en Fabrieken voor Amsterdam
met ingang van 27 juli 2003 onder nummer DS-34189506.