Te Koop
Beleggingsobject.
Horecapand met bovengelegen woningen.
RIJNSBURGSTRAAT 85-87
1059 AT AMSTERDAM


OBJECT
De bedrijfsruimte waarin gevestigd café/restaurant gelegen op nummer 85 (circa 80 m˛ begane grond alsmede circa 25 m˛ kelder) met twee afzonderlijke bovenwoningen en kapverdieping gelegen op nummer 87 (circa 70 m˛ per etage), ondergrond en erf.

Plaatselijk bekend RIJNSBURGSTRAAT 85-87
                       te AMSTERDAM

Kadastraal bekend:
Gemeente
:Sloten
Sectie
: F
Nummer
: 1913
Groot
: 1 are 1 centiare

Bestemming: Horeca en wonen

HUREN/GEBRUIK (per maand incl. watergeld)
Begane grond + kelder
: € 1.008,- (eigen watermeter)
1e Verdieping
: € 558,70 (incl. € 21,41 watergeld)
2e Verdieping
: € 597,36 (incl. € 20,80 watergeld)
Kapverdieping
: € 420,21 (geen watergeld inbegrepen)

Totale huuropbrengst per jaar € 31.011,24
* incl. watergeld (voorzover van toepassing) en excl. voorschot levering en diensten

De kapverdieping is een onzelfstandige woning. De gebruikerslasten (gas, water, elektra, OZ-belasting, waterschapslasten, UPC, etc.) worden door de huurders van de 2e en kapverdieping gezamenlijk en ieder voor de helft gedragen. De huurder van de 2e verdieping voldoet hiertoe de betreffende nota’s. De huurder van de kapverdieping, betaalt maandelijks een voorschot op de rekening van de huurder van de 2e verdieping. Jaarlijks vind een afrekening plaats op basis van de werkelijk gemaakte kosten, waarna een nieuw voorschot wordt vastgesteld. Een en ander onder goedkeuring door verhuurder.

HUUROVEREENKOMSTEN
De bedrijfsruimte op de begane grond en kelder wordt geleverd onder gestanddoening der lopende huurovereenkomst, welke is onderverhuurd met toestemming van de verhuurder. Huuringangsdatum 1 april 1997 voor een periode van 4 jaar met een optieperiode van 5 jaar.

De woningen op de 1e, 2e alsmede kapverdieping zijn voor onbepaalde tijd verhuurd. De woning op de 2e alsmede kapverdieping is door verhuurder als afzonderlijke wooneenheden verhuurd met instemming van de huidige huurders.

LASTEN PER JAAR 2003 (volgens verkregen informatie)
Onroerende zaakbelasting
: € 512,72
Rioolrecht
: € 322,47
Waterschapslasten
: € 86,88
Contributie watergeld
: € 470,40
Overige lasten
p.m.

WAARBORGSOMMEN
De door de huurders betaalde waarborgsommen bedragen:
Begane grond
: € 1.533,32
1e Verdieping
: € 725,-
2e Verdieping
: € 499,16
* over de waarborgsommen wordt geen rente vergoed

AANSCHRIJVINGEN
Na informatie bij de Bouw- en Woningdienst d.d. 8 september 2004 bij de heer Möller is gebleken dat er geen (voor-)aanschrijving(en) en of mondelinge aanzeggingen bekend is/zijn; verkoper aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de verkregen informatie.

MILIEU
Met betrekking tot het registergoed verklaart verkoper dat:
1.
het hem niet bekend is dat er feiten zijn, waaruit blijkt dat het verkochte in zodanige mate is verontreinigd met giftige, chemische en/of andere gevaarlijke stoffen, zodat het aannemelijk is dat deze verontreiniging ingevolge de thans geldende milieuwetgeving en/of milieurechtspraak aanleiding zou geven tot sanering of tot het nemen van andere maatregelen;
2.
het hem voorts niet bekend is dat zich in het verkochte (ondergrondse) opslagtanks, zoals olie- en septictanks bevinden;
3.
het hem niet bekend is dat zich in het verkocht asbesthoudende of andere voor de gezondheid schadelijke materialen bevinden.
Conform het telefaxbericht van de Dienst Milieu en Bouwtoezicht d.d. 30 juli 2003 alsmede telefonische navraag is gebleken dat er in 1997 een indicatief onderzoek heeft plaatsgevonden in verband met het graven van een poel. Nader onderzoek heeft ter plaatse echter niet plaatsgevonden.

BIJZONDERHEDEN
Opleveringsdatum
: Nader overeen te komen.
BTW
: Levering vrij van BTW.
Overige bepalingen
: Voor het overige zullen de bij koop en verkoop van (soortgelijke)
  onroerende zaken gebruikelijke bepalingen van toepassing zijn.Rijnsburgstraat 85-87
Amsterdam(klik op de foto voor een vergroting)


VRAAGPRIJS
€ 495.000,=
kosten koper


Bezichtiging uitsluitend na telefonische afspraak!

Een goede taxatie van uw onroerend goed is van groot belang.
Taxaties & CO beschikt over de kennis en ervaring om uw vastgoed op de juiste waarde te taxeren.