Bedrijfsobjecten


De doeleinden voor een taxatie zijn zeer uiteenlopend.
  • U wilt een bedrijfshal verhuren en de huurprijs laten bepalen.
  • U heeft een kantoorgebouw op het oog en bent benieuwd of de gevraagde koopsom reëel is.
  • De vaststelling van de huurwaarde in het kader van de huur- en huurherzieningsonder-handelingen.
  • U heeft in privé onroerend goed en wilt dit inbrengen in de zaak en weten welke prijs acceptabel is voor de Belastingdienst.
  • U wordt onteigend en wilt weten wat de waarde is van uw onroerend goed.
  • U bent voornemens om uw onroerend goed te verkopen maar wilt weten wat de reële waarde is.
  • De vaststelling van de herbouwwaarde voor de verzekering.
Taxaties & CO taxeert bijna alle soorten bedrijfsonroerend goed, waaronder: winkels, horeca- & recreatie-objecten, kantoren, bedrijfsruimten, praktijkruimten (sociaal/medisch/maatschappelijk), etc. Het taxeren van agrarische objecten behoort echter niet tot het werkgebied van Taxaties & CO.

Taxeren is specialistenwerk. Bij de waardering van bedrijfsonroerend goed zijn deskundigheid, ervaring, nauwkeurigheid en marktkennis van essentieel belang. Taxaties & CO heeft de kennis in huis.

Per soort onroerend goed spelen diverse factoren een groter of kleiner belang. Bij winkelruimte spelen met name de stand en ligging alsmede de functionaliteit een belangrijke rol. Horeca- & recreatie-objecten nemen een bijzondere plaats in vanwege bestemming, gebruik en vestigingseisen. Voor kantoren zijn met name de locatie, de bereikbaarheid en de bouwkundige kwaliteit een grote rol. Bedrijfsruimten zijn vaak afgestemd op hun gebruiker waarbij verschillende zaken van belang zijn, zoals locatie, publiekrechtelijke factoren, de bouwkundige aspecten alsmede de mogelijkheden van het bedrijfsterrein. Tenslotte spelen bij praktijkruimten de bereikbaarheid, de functionaliteit en bouwkundige kwaliteit alsmede de bestemming een belangrijke rol.

Nadat een opdracht tot taxatie is verstrekt neemt Taxaties & CO direct contact met u op voor het maken van een afspraak voor de opname van het object. Om u goed van dienst te zijn, laat Taxaties & CO zich zo uitgebreid mogelijk door u informeren over uw redenen en plannen alsmede over de relevante informatie waarover uzelf beschikt. Vanzelfsprekend wordt ook de prijs van onze dienstverlening met u besproken. Voorafgaand aan de opname en bezichtiging van het object gaat Taxaties & CO aan het werk met vooronderzoek teneinde de benodigde informatie te verkrijgen. Taxaties & CO zorgt er voor dat u binnen 10 werkdagen kunt beschikken over het taxatierapport.
Een goede taxatie van uw onroerend goed is van groot belang.
Taxaties & CO beschikt over de kennis en ervaring om uw vastgoed op de juiste waarde te taxeren.
Onderhandse verkoopwaarde vrij van huur en gebruik
De prijs, die bij onderhandse verkoop bij aanbieding vrij van huur en gebruik en op de voor het onroerend meest geschikte wijze, na de beste voorbereiding, door de meest biedende gegadigde zou zijn besteed.
Toelichting:
Dit waardebegrip wordt gebruikt in alle gevallen dat een onroerend goed wordt aangeboden op de vrije markt, waarbij het onroerend goed geleverd wordt vrij van gebruik en huurrechten. Deze taxatie wordt uitgevoerd bij het kopen of verkopen van een onroerend goed. De makelaar bepaalt wat de hoogste waarde van de onroerende zaak is bij ongedwongen en goed voorbereide verkoop.

Onderhandse verkoopwaarde in verhuurde staat
De prijs, die bij onderhandse verkoop bij aanbieding in verhuurde staat en op de voor het onroerend meest geschikte wijze, na de beste voorbereiding, door de meest biedende gegadigde, niet zijnde de huurder, zou zijn besteed.
Toelichting:
Dit waardebegrip wordt gebruikt in alle gevallen dat een onroerend goed wordt aangeboden op de vrije markt, waarbij het onroerend goed geheel of gedeeltelijk verhuurd geleverd wordt. Deze taxatie wordt uitgevoerd bij het kopen of verkopen van een kantoor- of bedrijfsgebouw dat is verhuurd. De makelaar bepaalt wat de hoogste waarde van de onroerende zaak is bij ongedwongen en goed voorbereide verkoop, waarbij verkoop aan de huurder buiten beschouwing is gelaten. Voor de huurder ligt de waarde van het onroerend goed namelijk tussen de “onderhandse verkoopwaarde vrij van huur en gebruik” en de “onderhandse verkoopwaarde in verhuurde staat”, waarbij met name de individuele omstandigheden van huurder en verhuurder een grote rol meespelen.

Executiewaarde vrij van huur en gebruik
De prijs, die bij gedwongen openbare verkoop volgens plaatselijk gebruik bij aanbieding vrij van huur en gebruik, door de meest biedende gegadigde zou zijn besteed.
Toelichting:
Voor het verkrijgen van een hypotheek is vaststelling van de executiewaarde nodig omdat het onroerend goed als onderpand dient. De makelaar stelt dan de waarde vast die eht onroerend goed in ieder geval zal opbrengen bij gedwongen verkoop. De ”executiewaarde vrij van huur en gebruik” geldt als er sprake is van een ontruimde aanbieding.

Executiewaarde bij eigen gebruik
De prijs, die bij gedwongen openbare verkoop volgens plaatselijk gebruik bij aanbieding vrij van huur en gebruik, door de meest biedende gegadigde zou zijn besteed, waarbij ervan uitgegaan is dat de koper met het proces verbaal van veiling ontruiming van het onroerend goed kan bewerkstelligen.
Toelichting:
Deze waarde wordt eveneens gebruikt bij een taxatie ten behoeve van een nog te verstrekken financiering. Er wordt van uitgegaan dat de koper zelf moet zorgdragen voor ontruiming van de onroerende zaak op basis van wettelijke gronden.

Executiewaarde in verhuurde staat
De prijs, die bij gedwongen openbare verkoop volgens plaatselijk gebruik bij aanbieding in verhuurde staat (met door de geldgever gegeven toestemming), door de meest biedende gegadigde zou zijn besteed.
Toelichting:
Deze waarde wordt eveneens gebruikt bij een taxatie ten behoeve van een nog te verstrekken financiering. De makelaar stelt dan de waarde vast die het onroerend goed in ieder geval zal opbrengen bij gedwongen verkoop. De “executiewaarde in verhuurde staat” geldt als er sprake is van een gehele of gedeeltelijke verhuring. De hypotheekhouder (geldverstrekker) is op de hoogte van de verhuur van het onroerend goed en/of heeft hiertoe toestemming verleend.

Economische huurwaarde
De prijs, die bij aanbieding ten verhuur, op de voor het onroerend goed meest geschikte wijze en na de beste voorbereiding, door de meest biedende gegadigde zou zijn besteed.
Toelichting:
Dit is de waarde die het object zou opbrengen in alle gevallen dat een onroerend goed te huur wordt aangeboden op de vrije markt.

Herbouwwaarde
Het bedrag benodigd voor herbouw van het verzekerde gebouw onmiddellijk na het voorval op dezelfde plaats en met dezelfde bestemming (Nederlandse Beursbrandpolis, 1981).
Toelichting:
Dit is een indicatie van de kostprijs om het huidige onroerend goed op dezelfde plaats opnieuw te laten bouwen. Het gaat hier uitsluitend om de opstallen die geheel of gedeeltelijk door brand of ander verzekerd gevaar zijn vernietigd en opnieuw moeten worden herbouwd. Deze waarde wordt uitsluitend vermeld op verzoek van een verzekeringsmaatschappij voor b.v. een brandverzekering en/of opstalverzekering.